Jiu Jitsu changed who I am…

I get up early because of Jiu Jitsu.
I cross train because of Jiu Jitsu.
I run because of Jiu Jitsu.
I eat healthy because of Jiu Jitsu.
I am more confident because of Jiu Jitsu.
I am more self aware because of Jiu Jitsu.
I am stronger because of Jiu Jitsu.
I hesitate less because of Jiu Jitsu.

I do Jiu Jitsu for me.